07525 92381–02

Real­schu­le und Werkrealschule

Kunst­wer­ke des Monats

Die Kunst­fach­schaft freut sich, Euch/Ihnen gelun­ge­ne Wer­ke aus dem Kunst­un­ter­richt zu präsentieren. 


Dezem­ber 2023 – Drei­di­men­sio­na­le Laut­ma­le­rei, Mischtechnik

Ame­lia, 9d

Yeva, 9d

Bel­ma, 9d

Leon, 9d


Novem­ber 2023 – Herbst­bäu­me im Sonnenuntergang

Helen, 5b

Vero­ni­ka, 5b

Lara, 5b

Luca, 5b


Okto­ber 2023 – Natur­stu­die „Mais­kol­ben“ (Blei­stift­zeich­nung), BK Klas­se 8

Leen, 8a

Elly, 8a

Maria, 8a

Rebec­ca, 8a

Vanes­sa, 8a


Mai 2023 – Koral­len im Wan­del der Zeit

Alex­an­dra, 10b

Doreen, 10a

Ioan­nis, 10b

Kim, 10b

Lil­li, 10a

Luca, 10b

Max, 10a

Miri­am, 10a

Nina, 10a

Timo, 10b

Tobi­as, 10b

Lea, 10a


April 2023 – Jen­seits der Wirk­lich­keit / Fantasietiere

Gre­ta 5a, Jen­seits der Wirklichkeit

Isa­bel­la 5a, Jen­seits der Wirklichkeit

Lau­ra 6b, Fantasietiere
Zoe 6b, Fantasietiere

Rebec­ca 7b, Blei­stift­zeich­nung, Fantasietiere

Mila 5a, Jen­seits der Wirklichkeit

6. Dezem­ber 2023
 • Mit­ma­chen Ehrensache
  6. Dezem­ber 2023

9. Dezem­ber 2023
 • Advents­ta­ge Radhof
  9. Dezem­ber 202310. Dezem­ber 2023  

14. Dezem­ber 2023
 • Sozi­al­trai­ning 5a
  14. Dezem­ber 202315. Dezem­ber 2023  

23. Dezem­ber 2023
 • Weih­nachts­fe­ri­en
  23. Dezem­ber 20237. Janu­ar 2024  

8. Janu­ar 2024
 • Prä­ven­ti­ons­wo­che
  8. Janu­ar 202412. Janu­ar 2024  

15. Janu­ar 2024
 • Prä­ven­ti­ons­wo­che
  15. Janu­ar 202417. Janu­ar 2024  

25. Janu­ar 2024
 • Schnee­s­port­fes­ti­val
  25. Janu­ar 2024

Kalen­der öffnen